מדיניות החזרים כספיים והחזרות

אינטרנט bet-aof.co.il של חברת בית העוף. האתר הינו בבעלות של בית העוף.

האתר מיועד להזמנת מוצרי החברה המופיעים בו.

המזמין באתר זה (להלן-"הלקוח") וכל האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

כל האמור בתקנון זה בלשון זכר מתייחס גם לנקבה ולהיפך, וכל האמור בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים ולהיפך.

הבסיס להתקשרות עם החברה ולרכישה באמצעות האתר ו/או ביצוע פעולות באתר בכל צורה שהיא מהווה הצהרה מטעם הלקוח כי הוא מאשר שקרא בעיון, הבין, מסכים ומקבל על עצמו את הוראות התקנון והשימוש בו ולא תקום ללקוח ו/או למי מטעמו כל טענה, דרישה ו/או תביעה נגד החברה למעט נושאים ו/או התחייבויות של החברה בתקנון זה. אם הלקוח אינו מסכים לתנאי השימוש ולאמור בתקנון על כל סעיפיו, אנא הימנע מכל שימוש באתר.

 

הגדרות

1.1. "החברה" – בית העוף עד הבית

1.2. "האתר" – משמעו אתר האינטרנט שכתובתו bet-aof.co.il וכן כל הדפים הקשורים אליו אשר בבעלות החברה.

1.3. "רכישה באתר" – רכישת מוצרים באתר תתאפשר באמצעות כרטיסי אשראי ועסקה תתבצע לאחר אישורה ע"י חברת האשראי.

1.4. "בית העוף עד הבית" – מפעיל האתר.

1.5. "הלקוח" – בין אם פועל מטעם עצמו או מטעם גוף כלשהו, המבצע הזמנת מוצרים באתר.

1.9. "אישור הזמנה" – הינו כמפורט בסעיף ‎2.3 להלן;

1.10. "זמני אספקה" – הינו כמפורט בסעיף ‎3.2 להלן;

1.14. "התקנון"– תקנון ותנאי השימוש באתר כמפורט להלן, וכפי שינוסח מעת לעת;

1.16. "מחיר המוצר" – המוצר המופיע באתר הינו כולל מע"מ.

2.3. אישור הזמנה- עם אישור ההזמנה באתר, תשלח במייל חשבונית מס ללקוח אשר לא תהווה אישור החברה בדבר קיומו של מוצר מהמוצרים המופיעים באתר. החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדי, לבטל הזמנות אשר אין באפשרותה לספק במועד המבוקש ו/או ליצור קשר עם המזמין לצורך שינוי פרטי ההזמנה.

2.4. רכישה באתר ו/או החזר כספי. תשלום בגין הזמנות ייעשה באמצעות כרטיס אשראי בלבד . החזר כספי, ככל שיחול, יתבצע באמצעות זיכוי כרטיס האשראי באמצעותו נרכשו המוצרים המוזמנים.

2.5. מחירים- כל המחירים המפורטים באתר כוללים מע"מ. מחירי המוצרים אינם כוללים דמי משלוח אשר מפורט בנפרד. מחירי המוצרים באתר אינם תואמים בהכרח את מחירי המוצרים בחנויות ממכר של החברה, והמחיר הקובע הינו המחיר כפי שהוא מופיע באתר במועד אישור ההזמנה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מחירי המוצרים מעת לעת.

 

אספקת ההזמנה

3.1. דמי משלוח- אספקת המוצרים שנרכשו באמצעות האתר תתבצע תמורת תשלום נוסף בגין דמי המשלוח ובהתאם ליעדי המשלוח המפורטים באתר.

דמי המשלוח בהם מחויב הלקוח, כוללים, את עלות אריזת המוצר ואת הוצאות המשלוח בפועל.

3.2. זמני אספקה- מועדי האספקה הינם בימים ראשון עד חמישי בין השעות: 12.00 עד 21:00, ובימי שישי וערבי חג בין השעות: 8:00 עד שעתיים לפני כניסת השבת בלבד ובכפוף לעיכובים עקב גורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת החברה.

יצוין, כי זמני האספקה ללקוח יכולים להשתנות עד כשעתיים מעבר לזמן אשר נקבע בתיאום עם הלקוח.

3.3. מקום אספקה- המוצרים יסופקו לבית ללקוח לפי הכתובת שנמסרה באתר במהלך ביצוע ההזמנה.

3.4. אספקת ההזמנה במלואה- במקרה בו המוצרים המוזמנים סופקו שלא במלואם ללקוח, יזוכה הלקוח על אותו המוצר ולא תקום ללקוח כל טענה בעניין זה.

3.5. אי יכולת לספק את ההזמנה- במקרים בהן לא יתאפשר להחברה לבצע את המשלוח ללקוח מכל סיבה שהיא ובכלל זה תנאי מזג אוויר ו/או מצב בטחוני ו/או כוח עליון ו/או מצב חירום שהוכרז במדינה כתוצאה ממגפה עולמית וכדו', החברה תבהיר זאת ללקוח תוך ניסיון למציאת פתרון חלופי אחר. יודגש, כי בכל הנוגע לביטול משלוח בשל התנאים שצוינו לעיל, תהיה החברה הפוסקת הבלעדית בעניין.

3.6. חשבונית רכישה- עם ביצוע הרכישה באתר ע"י הלקוח , תונפק חשבונית אשר תשלח למייל הלקוח. העתק חשבונית רכישה תצורף למשלוח המוצרים ללקוח.

3.7. בדיקת המשלוח וההזמנה הינה באחריות הלקוח בלבד. קבלת המשלוח ע"י הלקוח וחתימתו על קבלת המשלוח תהווה ויתור מוחלט ובלתי חוזר לכל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה בדבר אי התאמה בין ההזמנה לבין המוצרים שסופקו ללקוח.

3.8. מקום אספקה – הינה בעיר באר שבע, להבים, עומר, מיתר וכרמית . החברה שומרת לעצמה הזכות לשנות את מקומות האספקה על פי שיקול דעתה בלבד.

 

שינוי או ביטול הזמנה

4.1. הרכישה באתר מתבצעת בדרך של יצירת "סל קניות" אליו משויכים המוצרים שבכוונת הלקוח לרכוש. השלמת הרכישה תבוא בסיום אגירת מוצרים בסל הקניות ותשלום מלא עבורם. יובהר, כי כל עוד הלקוח לא ביצע פעולת תשלום יכול הלקוח לשנות להוסיף ו/או לגרוע מוצרים מסל הקניות כרצונו ו/או לחזור בו כליל מביצוע הרכישה.

4.2. ביטול הזמנה לאחר אישורה- לקוח רשאי לשנות ו/או לבטל הזמנה אשר ניתן לגביה אישור רכישה על ידי פניה בכתב ( ל- "צור קשר") ו/או ע"י פניה טלפונית לשירות לקוחות בהתאם למספרי ההתקשרות המופיעים באתר.

4.3. ביטול הרכישה/הזמנה כאמור לעיל, יתאפשר ובלבד שהודעת הביטול על ידי הלקוח תתקבל אצל החברה לא יאוחר משני ימי עסקים מלאים (48 שעות) לפני מועד האספקה בפועל.

ככל שלא יתקבל בחברה הודעה בזמנים המוקצבים לביטול יחוייב הלקוח במלוא עלות הזמנתו ללא חיוב בגין המשלוח .

4.4. מדיניות ביטול הרכישה באתר תחול רק ביחס למוצרים שנרכשו באתר החברה בלבד .

 

ביטול עסקה על ידי החברה.

5.1. בכל מקרה של טעות הנובעת מטעויות שנעשו באתר הן ע"י הלקוח ו/או ע"י החברה כתוצאה מתיאור מוצר ומחירו , זמינות המוצר , קבלת נתונים שגויים מטעם הלקוח רשאית החברה ולפי שיקול דעתה הבלעדי לבטל את הרכישה ו/או לשנות את ההזמנה ע"י יצירת קשר טלפוני עם הלקוח אולם, החברה לא תשא בכל אחריות כלפי הלקוח בגין ביטול ו/או שינוי ההזמנה מטעמה.

5.2. מובהר כי אירועים שאינם בשליטת החברה ובכלל זה, במקרים בהן לא יתאפשר להחברה לספק ללקוח את ההזמנה מכל סיבה שהיא ובכלל זה תנאי מזג אוויר ו/או מצב בטחוני ו/או כוח עליון ו/או מצב חירום שהוכרז במדינה כתוצאה ממגפה עולמית ו/או מלחמה ו/או מחסור במוצר מסוים וכדו' רשאית החברה להודיע על ביטול ההזמנה ללקוח, כולה או חלקה, בכל עת, והחברה לא תישא בכל אחריות בקשר עם ביטול העסקה בנסיבות המפורטות בסעיף זה.

5.3. החברה דוגלת בשירות ללקוח ברמה הגבוהה ביותר יחד עם זאת, במידה והלקוח אינו שבע רצון, עליו לפנות בכתב ל – "צור קשר" באתר החברה.

החברה תיצור קשר עם הלקוח לבירור פנייתו אולם אין בכך כדי להוות התחייבות ו/או חובה של החברה לפצות את הלקוח , להחליף מוצר ו/או לזכות את הלקוח בסכום הרכישה .

 

מוצרי האיטליז

6.1. המוצרים המופיעים באתר החברה מיוצרים ומסופקים ללקוח כשהם טריים ומיוצרים בסמוך למועד האספקה ללקוח בהתאם להזמנת הלקוח . מוצרי האיטליז עליהם נקוב תאריך תפוגה הנם באחריות החברה עד לתפוגת התוקף.

6.2. בהמשך לאמור בסעיף

6.1 לעיל ומאחר ואין באפשרות החברה לפקח על המוצרים שסופקו ללקוח ובכלל זה על דרך אפסנתם אצל הלקוח, טמפרטורת אפסנתם וכדו' אשר על כן, עם קבלת המוצרים ע"י הלקוח, החברה לא תהא אחראית למצבם של המוצרים שסופקו ללקוח, לרבות לתנאים בהם אוחסנו ו/או נצרכו מוצרים אלה.

6.3. רגישות בריאותית למצרכים- באחריות הלקוח בלבד לוודא כי המוצרים שהוזמנו על ידו באתר אינם יכולים לגרום לרגישות ללקוח ו/או למי מטעמו שיצרוך אותם ובאחריותו בלבד לבדוק בכל דרך סבירה ובכלל זה עם שירות הלקוחות של החברה ולוודא כי המוצרים מתאימים לצרכיו . החברה אינה אחראית לכל נזק בריאותי או אחר שיגרם ללקוח ו/או לכל צד שלישי בגין הזמנת המוצרים ו/או צריכתם הנובע ממצבו הבריאותי של צרכן כאמור, לרבות אלרגיות לרכיבי המוצרים.

 

עסקה למכירת מוצרי מזון.

7.1. מובהר בזאת, כי הוראות חוק הגנת הצרכן חלות על היחסים שבין הצדדים, לרבות הוראות סעיף 6(4) לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה),תשע"א-2010 הקובע הגבלת זכות הביטול למוצרי מזון ואיסור החזרה של מוצרי מזון שסופקו ללקוח.

 

מבצעי מכירות

8.1. החברה תבצע מזמן לזמן מבצעים למוצריה לפי שיקול דעתה.

המבצעים שיוצעו באתר החברה משמשים לביצוע הזמנות רק באתר כך ככל שתחליט החברה לבצע מבצעים אחרים בסניפי החברה, מבצעים אלה לא יהיו קשורים למבצעי האתר ולחילופין.

הכל בכפוף לתנאי המבצעים ולמועדים שיפורסמו מראש באתר ו/או בסניפי החברה .

8.2. בשל אופיו הייחודי של השירותים המוצעים באתר החברה, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל מן וסוג שהוא ישיר ו/או עקיף ובכלל זה נזקי גוף, עוגמת נפש וכדו' ומכל סיבה אחרת הכרוכה בדרך כל שהיא במסגרת התקשרות עם החברה באמצעות האתר ולמען הסר ספק, האחריות הכספית של החברה ללקוח ככל שהחברה תקבל את טענותיו של הלקוח, לא תעלה על הסכום שהתקבל מהלקוח באתר החברה במסגרת רכישת מוצרים באתר החברה ע"י הלקוח. 9. הפרעות ותקלות בשימוש באתר 9.1. החברה עושה ותעשה כל מאמץ לשמור על פעילותו התקינה של האתר.

יחד עם זאת, החברה לא מתחייבת שהשרות באתר יהיה זמין וללא הפסקות ו/או הפרעות ו/או קילקולים ותקלות לרבות תקלות בקווי התקשורת, וירוסים וכדו' ועל כן החברה לא תשא באחריות בשל חוסר יכולת זמנית ו/או ארוכה של הלקוח לבצע רכישת מוצרים באתר . 9.2. השימוש באתר מותר ומוגבל לשימוש אישי, סביר והגון ולמטרות חוקיות בלבד.

החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק פעילות משתמש באתר וחסימתו ככל שעשה שימוש שאינו מותר. הלקוח מתחייב בזאת לעשות שימוש מותר באתר ומוותר על כל תביעה וטענה בעניין שימוש שלא מותר.

 

הפרעות ותקלות בשימוש באתר

9.1.החברה עושה ותעשה כל מאמץ לשמור על פעילותו התקינה של האתר. יחד עם זאת, החברה לא מתחייבת שהשרות באתר יהיה זמין וללא הפסקות ו/או הפרעות ו/או קילקולים ותקלות לרבות תקלות בקווי התקשורת, וירוסים וכדו' ועל כן החברה לא תשא באחריות בשל חוסר יכולת זמנית ו/או ארוכה של הלקוח לבצע רכישת מוצרים באתר .

9.2. השימוש באתר מותר ומוגבל לשימוש אישי, סביר והגון ולמטרות חוקיות בלבד. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק פעילות משתמש באתר וחסימתו ככל שעשה שימוש שאינו מותר. הלקוח מתחייב בזאת לעשות שימוש מותר באתר ומוותר על כל תביעה וטענה בעניין שימוש שלא מותר .

9.3. באחריות הלקוח להקליד באתר את פרטי ההזמנה, פרטיו שלו, מועד אספקה, כתובת למשלוח ההזמנה, פרטי אמצעי תשלום, הערות ככל שיהיו. ככל שלא עשה כן, ו/או הקליד בטעות נתונים שגויים בקשר לביצוע ההזמנה, הלקוח יישא באחריות מלאה לכל נזק שייגרם לו ו/או לחברה ו/או לצד ג' אחר בגין טעות ההקלדה.

9.4. תמונות המוצרים באתר לרבות צורת ההגשה וכלי הגשה המופיעים בו מיועדים להמחשה בלבד.

 

פרטיות וסודיות המידע

10.1. החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהיה החברה אחראית לנזק מכל מן וסוג שהוא ישיר או עקיף שייגרם ללקוח באם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה. 10.2. מידע אודות הלקוח נדרש לשם פניה ללקוח להשלמת הליך ההזמנה, וכן לצורך קבלת/שליחת דואר אלקטרוני ו/או מסרונים לטלפונים ויצירת קשר עם הלקוח בדרכים אחרות, בכפוף להסכמת הלקוח לכך ולהוראות הדין.

יודגש כי מסירת נתונים על ידי הלקוח אינה מחויבת על פי חוק אולם ללא מסירתם, לא ניתן יהיה להשתמש באתר, לרבות לערוך הזמנות.

10.2. מידע אודות הלקוח נדרש לשם פניה ללקוח להשלמת הליך ההזמנה, וכן לצורך קבלת/שליחת דואר אלקטרוני ו/או מסרונים לטלפונים ויצירת קשר עם הלקוח בדרכים אחרות, בכפוף להסכמת הלקוח לכך ולהוראות הדין. יודגש כי מסירת נתונים על ידי הלקוח אינה מחויבת על פי חוק אולם ללא מסירתם, לא ניתן יהיה להשתמש באתר, לרבות לערוך הזמנות.

10.3. האתר יהיה רשאי להשתמש בפרטים שנמסרו על ידי הלקוח ובמידע שייאסף אודות דפוסי השימוש באתר ודפוסי הקנייה של הלקוחות, וזאת לצורך שיפור השירות.

10.4. הלקוח מצהיר בזאת, כי הוא מאשר את מסירת הנתונים ו/או המידע ו/או עשיית שימוש במידע לצרכים מסחריים ו/או שליחת תוכן פרסומי ו/או כל מידע אחר והכל בהתאם למפורט בתקנון, וכי הוא מוותר בזאת באופן מוחלט ובלתי חוזר על כל זכות, טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר עם האמור. 10.5 הנהלת האתר לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטי הלקוחות האישיים והמידע שנאסף על פעילותם באתר אלא במקרים שלהלן:

10.5.1. ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של שירותי האתר ולצורך מימוש מטרות השימוש במידע כמפורט לעיל, ככל שנדרש הדבר;

10.5.2. אם הלקוח הפר את תנאי השימוש והרכישה באתר, או אם הלקוח יבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה;

10.5.3. אם יתקבל בידי הנהלת האתר צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי הלקוח או את המידע אודותיו לצד שלישי; למען הסר כל ספק החברה איננה מתחייבת להתנגד לשום בקשה לצו שיחייב אותה למסור פרטים אודות הלקוח לצד ג'.

10.5.4. בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין הלקוח לבין הנהלת האתר;

 

אבטחת מידע

11.1. החברה שומרת לעצמה את הזכות לנקוט בכל דרך חוקית כנגד מבצעי פעולות אסורות באתר בין היתר, פעולות שיש בהן לשבש את פעילות האתר, ניסיונות לחדירה, סריקה ו/או חשיפת מידע וכיוצ"ב.

חברה אינה יכולה להגן באופן מוחלט על המידע מפני פעולות אסורות כאמור לעיל, ולא תישא בכל אחריות בקשר עם נזק שיגרם כתוצאה מפריצת אמצעי האבטחה של האתר וחשיפת פרטי מזמין.

 

קניין רוחני

12.1. כל זכויות הקניין הרוחני באתר הנו רכושה הבלעדי של החברה לרבות תמונות, עיצוב גרפי, מוצרים, מתכונים, סודות מסחריים וכדומה, המופיעים באתר וכן כל פרט אחר הקשור להפעלת האתר.

12.2. אין להעתיק, לשחזר, לשכפל, להפיץ, להציג, לשדר, לפרסם, למכור, לשווק, לתרגם מידע כלשהו מן האתר לרבות תמונות, סרטוני וידאו, טקסטים, מפרטים, וכל מידע אחר באתר ו/או הקשור בו, אלא אם ניתנה הרשאה מפורשת לכך על ידי החברה מראש ובכתב, ובכפוף לתנאי ההרשאה.

 

עדכון האתר ושינוי תנאי שימוש

13.1. החברה רשאית לפי שיקול דעתה לשנות ולעדכן את האתר, מבנהו, מראהו, תכניו, היקף השירותים, סוג המוצרים ומחיריהם. משתמשי האתר מצהירים כי מוותרים בזאת באופן מוחלט על כל זכות, טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר עם האמור בסעיף זה.

 

שירות לקוחות

14.1. לבירורים ולשאלות בקשר למוצרים המוצגים באתר, ניתן לפנות אל מוקד שירות הלקוחות באמצעות טופס פנייה המופיע תחת לשונית "צור קשר" שבאתר.

 

שונות

15.1. כותרות. כותרות הסעיפים בתקנון זה הוכנסו לשם הנוחות וההתמצאות בלבד, ואין להשתמש בהן לפירוש התקנון.

15.2. במידה וסעיפי תקנון זה, כולם או חלקם, יעמדו בפני ערכאה משפטית אשר תראה בהם כבלתי חוקיים או לא ניתנים לאכיפה אזי, יתר סעיפי התקנון ו/או חלקם יישארו בתוקף מלא ויישום סעיף או חלק מימנו כאמור יפורש באופן שיגשים את מהותם הכלכלית והמסחרית.

15.3. חל איסור על קטינים מתחת לגיל 18 לבצע הזמנות באתר ו/או ליתן את הסכמתם לקבלת דיוור ישיר מהאתר.

15.4. משתמשי האתר מסכימים בזאת, כי יש לראות סעיף זה משום חוזה נפרד בכתב בדבר קיצור תקופת ההתיישנות ל- 6 חודשים מיום היווצרות עילת תביעה בנוגע לכל תביעה או דרישה כנגד החברה בקשר עם האתר בהתאם להוראות סעיף 19 לחוק ההתיישנות, תשי"ח-1958.

15.5. החברה תהיה רשאית, בכל עת, להמחות את זכויותיה וחובותיה על פי תקנון זה לצד ג', ללא הסכמת הלקוח ומבלי שתהיה לו עילה, דרישה או תביעה כלפיה. 15.6. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד ולבית המשפט המוסמך במחוז דרום בישראל תהא מסורה הסמכות השיפוט הבלעדית .

 

הזמנות ורכישת מוצרים באתר

16.1. ביצוע רכישות ותשלומים באמצעות האתר, לרבות שינוי פרטי הזמנות ומסירת פרטי אמצעי תשלום וכרטיס אשראי, מותנה בכך שהלקוח בגיר מעל גיל 18 וכשיר חוקית ומשפטית לביצוע פעולות אלה .

16.2. מבצעים או תנאים שונים ביחס למחירי המוצרים המופיעים באתר לאלה שחלים בעת רכישה באחד מחנויות הממכר של החברה, המחיר הקובע הוא זה שמוצג באתר בעת הרכישה.

16.3. הזמנת מוצרים באתר והשלמת ההזמנה באמצעות התשלום מותנה בכך שאמצעי התשלום תקין ותקף, חברת האשראי תאשר את העסקה, המוצר קיים במלאי בעת ההזמנה, פרטי הלקוח וכתובתו תקינים. במידה ואחד מהנתונים האמורים בסעיף זה לא מתקיים , רשאית החברה לבטל את העסקה ו/או ההזמנה ואין לראות בחיוב ככל שיעשה משום קיבול מצדה.

16.4. הלקוח מוותר מראש על כל טענת להסתמכות או להפרת הסכם במקרה בו ביקש הלקוח לרכוש מוצר מהאתר ולא סופק לו בשל זמינות המוצר במלאי ו/או מסיבות תפעוליות אחרות. במקרה זה יהיה הלקוח זכאי לקבלת זיכוי בגין המוצר בלבד.

16.5. הלקוח מצהיר ומתחייב כי פרטי האשראי שהוא מוסר בעת הרכישה הם פרטים נכונים ומדויקים, אמצעי התשלום שבו הלקוח משתמש הוא בבעלותו וכי הלקוח מורשה לעשות בו שימוש, הפרטים שיימסרו בעת הרכישה ע"י הלקוח ישמשו כראיה חלוטה לאמיתות הפעולה ולנכונות הפרטים ככל שלא כן יהיה המעשה ויחשב כהטעיה והפרה יסודית של ההסכם בין הצדדים והחברה תהיה רשאית לבטל את העסקה לאלתר וללא הודעה מוקדמת וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר שעומד לרשותה במקרה דנן.

16.6. האתר עומד בתקן אחיד לאבטחת מידע לעסקי